ŠMAHELOVÁ, N. Podnikatelský plán založení tanečního studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čalkovská, Eva

Autorka splnila cíle bakalářské práce a dodržela veškeré její formální požadavky. Velmi pozitivně hodnotím fakt, že autorka vytvořila podnikatelský plán na reálný projekt, který se zabývá aktivním trávením volného času dětí a mládeže. Taktéž bych zde ráda vyzdvihla detailní provedení vlastního dotazníkového šetření pro potřeby odhadu potenciální poptávky a ceny kurzů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111801