DIKHTYAR, A. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se zabývá statistickou analýzou finančních ukazatelů firmy. V rámci této analýzy jsou použity různé typy regresních funkcí. Student v závěru nabízí několik řešení pro zlepšení finanční situace firmy. V práci se vyskytuje menší množství gramatických a intepunkčních chyb, některé tabulky s výpočty jsou podlě me zbytečné a ubírají na přehlednosti práce. V některých místech se objevují početní chyby (například strana 57 - průměr prvních diferencí ukazuje na klesající trend, průměrný koeficient růstu ukazuje chybně na rostoucí trend).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení vybraných ukazatelů společnosti a návrhy na zlepšení její stávající situace. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autor vhodně využil vybrané literární zdroje a sestavil obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autor analyzuje finanční ukazatele zvolené spoelčnosti s využitím analýzy časových řad. V práci autor prokázal schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům a doporučením. Práce je zpracována na velmi dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Obsahuje však několik překlepů. Například průměrný koeficient růstu uváděný v tabulce č. 11 neodpovídá hodnotě v komentáři pod touto tabulkou, v grafu č. 18 neodpovídá osa y vypočteným hodnotám. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112090