HEMZALOVÁ, Z. Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Autorka prostudovala metodu empirického rozkladu (EMD) signálu a seznámila se s možnostmi jejího použití pro filtraci signálů EKG. Pomocí zčásti převzaté a zčásti upravené funkce pro výpočet EMD realizovala algoritmy pro potlačení síťového brumu v signálu EKG. Vzhledem k tomu, že měla porovnat výsledky filtrace s výsledky dosaženými lineárními filtry, věnovala první část práce potlačení brumu lineárními filtry. Použila různé úzkopásmové zádrže typu FIR a IIR (bohužel jen s jedinou šířkou nepropustného pásma) a kromě vyčíslení globálních relativních chyb zobrazila i ukázky chybových signálů. Totéž provedla i pro filtraci s EMD realizovanou odstraněním tzv. prvního vnitřního signálu (IMF1). Škoda, že se nezabývala dodatečným zpracováním tohoto signálu (jak naznačila poznámkou na str. 25), což by mohlo přispět k menšímu výslednému zkreslení. K porovnání výsledků všech metod filtrace uvedla relativní chyby pro 300 signálů. Během řešení projektu byla autorka průměrně aktivní, konzultace probíhaly s delšími prodlevami. Zadání Bakalářské práce splnila, ale dá se říci, že co nejjednodušším možným způsobem.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Studentka nastudovala a v práci popsala několik jednoduchých lineárních metod pro filtraci síťového rušení v záznamech EKG a dále metodu empirického rozkladu. Tyto metody následně otestovala na databázi CSE za použití umělého síťového rušení. Dosažené výsledky přehledně zpracovala a diskutovala. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Po formální stránce je práce spíše na průměrné úrovni. Práce má solidních 39 stran z čehož je většina věnována praktické části a 21 zdrojů převážně zahraniční literatury. Práce má však velmi krátký abstrakt a úvod, horší kvalitu obrázků, malé popisky os a vyskytují se v ní překlepy (např. v nadpisu kapitoly 6). Po odborné stránce je práce na podprůměrné úrovni. Zadáni bylo sice splněno, avšak zcela minimalistickým způsobem. Nastavení všech testovaných filtrů bylo zvoleno heuristicky. Neproběhla žádná optimalizace parametrů, jako jsou mezní frekvence, délky impulzních charakteristik, řády filtrů atd. Také nebylo uvažováno, že frekvence síťového rušení může v čase kolísat. S ohledem na poměrně jednoduché zadání bakalářské práce toto považuji za zásadní nedostatky. Z těchto důvodů hodnotím práci pouze stupněm dostatečně / E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 110497