BORTLOVÁ, A. Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pořízka, Jaromír

Alžběta Bortlová měla za úkol zpracovat bakalářskou práci na téma Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech. Tato práce by měla rozšířit poznatky o vlivu produkčních systémů hroznů na prvkové složení vín. I přesto, že Alžběta paralelně studuje dvě vysoké školy, byla teoretická část odevzdána včas. Studentka se však mohla do tématu ponořit hlouběji a zapojit více zahraničních literárních zdrojů. Náročnost paralelního studia se dále projevila během experimentální části práce. Většina experimentů musela být stlačena do krátkého časového úseku. I četnost konzultací nebyla optimální. Přesto všechno dokázala Alžběta obstarat reprezentativní vzorky vín, upravit je a provést prvkovou analýzu. Během vyhodnocování dat si musela studentka osvojit nové statistické metody, což zvládla vcelku bez obtíží. Na samotné bakalářské práci je však znát, že vznikala pod časovým tlakem, což je škoda. V Alžbětě Bortlové vidím nesporný potenciál, který však během realizace bakalářské práce nedokázala naplno rozvinout. Studentku hodnotím celkovou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů C
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Reichstädter, Marek

Předložená bakalářská práce se zabývá studiem rozdílů prvkového složení vybraných biovín a vybraných vín z ostatních produkčních systémů. Zadání práce bylo splněno. Práce je rozdělena na logicky na sebe navazující kapitoly a obsahuje minimum překlepů a typografických chyb. Agronomické části teoretické práce lze vytknout jen v textu chybějící reference na vložené obrázky. Srovnání systému produkcí je z chemického hlediska nedostatečně zpracováno, chybí předpokládané prvky s vyšší koncentrací a jejich zdroje. Toto je následně lehce diskutováno až ve výsledkové části. Popis používaných instrumentálních metod je velmi nepřesný a zavádějící, především principy indukčně vázaného plazmatu. Použitá statistická metoda ANOVA je popsána pouze velmi obecně, uvedený obrázek není nijak popsaný a chybí jejího podrobnější vysvětlení či způsob výpočtu hodnot této statistické metody. Toto není následně vysvětleno ani v experimentální části. Chybí popis a vysvětlení parametrů F a P, ve výsledcích se po tabulce se všemi experimentálně získanými daty (patří do příloh) objevuje rovnou tabulka s výsledky statistické metody ANOVA. V celé práci chybí jakékoliv upřesnění použitých výpočtů a statistického softwaru použitého pro získání výsledků. Krabicové grafy jsou velmi malé a nejsou dostatečně popsány, což – především u manganu – může vést k nesprávné interpretaci výsledků. I přes výše uvedené připomínky práce splňuje zadání a nároky kladené na bakalářskou práci. Práci k doporučuji k obhajobě a hodnotím ji celkovou známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Využití literatury a její citace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108330