SYCHROVÁ, K. Design terminálu pro elektronické platby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Haltof, Vladimír

Práce je po koncepční a stylizační stránce velmi dobře zvládnutá, chybí jí ovšem větší míra originality a technické inovace. Idea rozdělení produktu na dvě části - terminál a rám je zajímavá, postrádá ale výraznější tvarové i konstrukční řešení, které je navíc doprovozeno i technickými problémy - malou tuhostí rámu, krátkými přesahy pro zakrytí klávesnice v horní části a nejednoznačností způsobu vkládání terminálu do rámu. Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - B. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design terminálu pro elektronické platby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresu - B. Studentka přistoupila k designu terminálu pro elektronické platby odpovědně, ale dle mého příliš konzervativně - její design nese všechny znaky současné produkce a nijak výrazněji se od ní neliší ani tvarově v celku i detailu, ani v ergonomii či technologii, jak by se u závěrečné školní práce očekávalo. Nicméně bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k tématu Design terminálu pro elektronické platby v oboru průmyslový design.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109534