HUŤKA, P. Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Předmětem diplomové práce Pavla Huťky byla deformačně napěťová analýza proximálního konce femur s aplikovanou totální endoprotézou typu – Santori. V době zadání DP byla tato TEP novinkou. Téma diplomové práce bylo zadáno z podmětu lékařů, kteří v dané době byli schopni poskytnout pouze RTG TEP. V průběhu zpracování TEP byly získány další údaje. Tato situace vyžadovala vyřešení řady dílčích problémů diplomantem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Předkládaná diplomová práce, v rozsahu 71 stran, se zabývá aktuální problematikou z oblasti biomechaniky – deformačně napěťovou analýzou kyčelního kloubu s aplikovanou endoprotézou typu Santorin. Celá práce je vhodně strukturována a využívá principů systémového přístupu k řešení problémové situace. V rámci prezentované práce diplomant provedl navíc deformačně napěťovou analýzou kyčelního kloubu s aplikovanou endoprotézou typu Proxima a provedl srovnání obou endoprotéz. Při srovnávání jednotlivých veličin bych však doporučil používat stejnou škálu hodnot. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12704