DOLEŽALOVÁ, M. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

V teoretické části autorka věnuje pozornost i elementárním pojmům. Při vyhodnocování finanční situace jsou využity pouze základní poměrové ukazatele. Návrhová část, zejména její část týkající se dílčích návrhů pro zlepšení výsledných hodnot vybraných finančních ukazatelů, je velmi nepřehledná. Zdůvodnění, proč autorka doporučuje bankovní úvěr jako způsob financování investice, je velmi povrchní. Slabou stránkou je také jazyková úroveň a použitá terminologie ("hala bude jednou taková" - myšleno 2x větší, proměnná "i" ve výpočtu splátek úvěru označena jako úrok, i když se jedná o úrokovou sazbu, resp. míru...). Práci doporučuji k obhajobě, v rámci diskuse navrhuji, aby se studentka věnovala metodám hodnocení efektivnosti investice v podniku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Práce je dobře vymezena, metodologie je v pořádku. Teoretická část mohla být užší a hlouběji propracovaná. Jinak odpovídá řešenému tématu. Způsob řešení považuji za možný, dosažené výsledky autora respektuji. Návrhová část mohl být ovšem detailněji propracována. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 110291