KOSMÁK, T. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Ke zpracování práce přistupoval se zájmem o řešenou oblast i na základě konzultací v průběhu celého třetího závěrečného roku bakalářského studia. Ke konzultacím přistupoval zodpovědně s vysokou motivační schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Pro řešení konkrétního úkolu dosáhnou spokojenosti zákazníků u rozsáhlých zakázek v průmyslové praxi byl naplněn návrhem změn a jejich realizací
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup zpracování vyšel z teoretických přístupů procesního řízení a jeho použití při plnění zakázek. Z analýzy vyplynuly dílčí podmínky pro sestavení návrhu a to jak uvnitř organizace, ta i v jejím okolí. Návrhy byly zpracovány pro možnost realizace v reálném čase, ale i jako základ pro budoucí strategie rozvoje podnikání.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Interpretace závěrů je na úrovni znalostí a možnostech absolventů bakalářského studia, odpovídá tedy spíše návrhům v popisné struktuře.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky mohou být základem pro TOP management organizace pro budoucí realizaci k získání zákazníků a tím i k rozvoji podnikání.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti i uspořádání práce splňuje požadavky směrnice univerzity ke zpracování závěrečné práce bakalářského studia. Odborná terminologie pracuje s pojmy procesního řízení i analytickými metodami v souladu s potřebnými pojmy.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Předložené zpracování dokumentuje znalost práce s odbornou literaturou a to jak knižní, tak i podnikovou.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Cíl BP je návrh lepšího průběhu zakázky v podniku elektroinstalačním (53 lidí). Po zpracování dostatečné teoretické a analytické části uvádí čtyři návrhy na zlepšení. Kap. 3.1.4 by měla být doložena organigramem, obr. 7 je nečitelný. Autor ekonomicky zhodnocuje předložené návrhy. Cíl BP byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103106