FRÁNIK, M. Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Marka Fránika bylo navrhnout a realizovat elektronickou ústřednu pro jednoduchý zabezpečovací systém rodinného domu s komunikací přes mobilní telefon. Pro zabezpečovací systém měl zvolit vhodná čidla. Pan Fránik zvolil koncepci EZS pro rodinný dům, navrhnul a realizoval elektronickou ústřednu s mikrokontrolérem ATmega16, k ústředně připojil GSM modul. Dle mého názoru pan Fránik splnil zadání své bakalářské práce v plném rozsahu. Větší pozornost mohl však věnovat volbě a popisu čidel. Není mi známo, že by se na projektu podílely další osoby. Pan Fránik přistupoval k práci zodpovědně, iniciativně, samostatně, dosažené výsledky konzultoval s vedoucím práce. Jako vedoucí doporučuji bakalářskou práci pana Marka Fránika přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je po stránce odborné i časové středně těžké. Student zpracoval a nastudoval problematiku v celém rozsahu a nabyté znalosti použil při splnění bakalářské práce. Výsledkem práce byl funkční vzorek. Zadání lze považovat za splněné. Práce je vypracovaná v logickém sledu, jednotlivé kapitoly mají odpovídající délku. Nedostatkem práce je, že jde málo do hloubky problémů, chybí části, které by osvětlovaly zvolenou koncepci. Chybí například zdůvodnění, díky němuž byl zvolen ("vyhovoval") mikroprocesor, není zde uvedeno, které jeho parametry byly hodnoceny a čím se liší od jiných. U čidel nebyl proveden rozbor jejich rozhraní a tedy možnost připojení, zvláště pak u bezdrátových variant čidel. V návrhu není rozebrána problematika ochrany a odolnosti proti napadení EZS obecně a konkrétně u realizace (odrušení, oddělení obvodů ...). V závěru mohla být uvedena dosažená spotřeba realizovaného zařízení a rámcová cena, za kterou by bylo možné toto zařízení pořídit. Na přiloženém CD v sekci zdrojových textů postrádám soubor lcd.h. Některé z přiložených fotografií jsou rozostřené. Práci lze považovat za samostatnou práci studenta a svědčí o jeho bakalářských schopnostech. Navrhuji hodnocení B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 39157