KOSINKA, J. Studium vlastností laserových svarů materiálu Domex 700 MC při využití obloukového předehřevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Dobře a jazykově vytříbeně napsaná práce (je poznat, že student souběžně studuje pedagogický obor). Všechna témata obsažená v teoretické části jsou vyvážená a přiměřená z hlediska rozsahu. Autor prokázal schopnost správné interpertace získaných experimentálních výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šebestová, Hana

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou svařování hybridní technologií laser – TIG, kdy elektrický oblouk slouží k předehřevu či dohřevu svaru pro redukci teplotních gradientů s cílem omezení tvorby zákalných struktur ve svarovém kovu a tepelně ovlivněné oblasti. Teoretická část práce je značně rozsáhlá. Je strukturovaná do podkapitol, které odráží studovanou problematiku. Zařazení kapitol popisující podstatu stimulované emise či typy laserů však považuji za nadbytečné. V experimentální části práce byl při hybridním svařování pevnostní nízkolegované oceli S700MC za konstantního proudu oblouku a výkonu laseru zkoumán vliv vzdálenosti wolframové elektrody od osy laserového svazku na mechanické vlastnosti svarů, jejich makrostrukturu a částečně i mikrostrukturu. Hybridní svary s předehřevem, resp. dohřevem, byly porovnány s laserovým svarem. Výstupy provedených zkoušek jsou stručně okomentovány a prezentovány zejména graficky. Postrádám detailnější rozbor výsledků či diskuzi jejich možných příčin. Výhradu mám k hodnocení mikrostruktury svarového kovu, která není martenzitická, ale pouze obsahuje jistý podíl martenzitu a jeho zvýšení lze předpokládat v hrubozrnné části tepelně ovlivněné oblasti. Provedené zkoušky tvrdosti nejsou vhledem k velikosti a rozestupu vtisků dostatečné pro zmapování změn v oblasti svarového kovu či tepelně ovlivněné oblasti. Po jazykové a formální stránce mám připomínku k používání knižních až archaických výrazů, přechodníků, které nepovažuji za vhodné, či k častému zařazování závorek, pomlček a poznámek, které narušují kontinuitu textu. Obrázky jsou pečlivě číslovány a až na dvě výjimky je na ně v textu odkazováno. Kvalita některých obrázků je poměrně nízká a svědčila by jim v práci menší velikost. Mám rovněž výhradu k nejednotné pozici popisků obrázků, protože některé jsou pod obrázkem, jiné nad, vedle či dokonce přes obrázek. Připomínka k typografické úpravě se vztahuje k nedodržování mezer mezi číselnou hodnotou a jednotkou nebo nepsaní značek veličin kurzívou. Seznam použitých zdrojů je dostatečně reprezentativní, aktuální a zahrnuje i cizojazyčné prameny. Diplomová práce splnila vytyčené cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109292