DULAVA, Š. Zajištění stability dlouhých kuličkových šroubů a matic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student přistupoval k řešení dané problematiky aktivně, přicházel s vlastními nápady a variantami řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své práci zabýval zajištěním stability dlouhých kuličkových šroubů a matic. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí – rešerše a vlastní návrh podpěr V rešeršní části student popisuje obecně vlastnosti kuličkových šroubu, zejména s ohledem na problematiku dlouhých kuličkových šroubů. Dále se student zabývá současným stavem techniky v oblasti podpěr kuličkových šroubu na trhu a v oblasti patentní ochrany. V rámci vlastního návrhu se student zabývá návrhem celkem třech typů podpěr kuličkových šroubů – jedné aktivní a dvou pasivních. Výhrady bych mněl k některým konstrukčním částem např.: - u aktivní podpěry k zajištění řemenic pomocí matice - v práci není popsáno, jakým způsobem bude provedena montáž kluzného vedení tak, aby zabránila rotaci matice trapézového šroubu - u pasivní výsuvné podpory malé úvodní zasunutí kleštiny do vodící tyče Dále v práci není vysvětleno, proč v rámci výběru vhodné koncepce není uvažována i aktivní podpěra. Po formální stránce se v práci nachází několik špatných formulací, překlepů či pravopisných chyb a drobné chyby ve výkresové dokumentaci. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109321