PALETA, P. Navařování kobaltové slitiny plazmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marián

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické V teoretické části práce diplomant Bc. Petr Paleta zpracoval problematiku svařitelnosti a možných technologií navařování konkrétního svařence (dílce), konkrétní kobaltovou slitinou, včetně technologie navařování plazmou a detailního rozboru navařovacího zařízení, ve spolupracující firmě. V praktické části diplomové práce je popsán postup výroby, navařování, tepelné zpracování, nedestruktivní zkoušky prováděné ve firmě na této konkrétní součásti. Rovněž je připraven a stejným postupům podroben zkušební kus, na kterém byly diplomantem provedeny destruktivní zkoušky, včetně hodnocení makro a mikrostruktury a měření tvrdosti na návaru. Na základě doporučení svařovacího inženýra spolupracující firmy byl sestaven předvýrobní postup navařování konkrétního test kusu, na kterém byly odlaďovány parametry navařování. Ke škodě tohoto experimentu, i když byl následně podle této pWPSky daný postup nakvalifikovaný WPQR, vyskytla se po obrobení na test kusu, na povrchu obrobku, indikace na penetrační zkoušce. Bohužel to se často stává i v praxi. Což byl ovšem i důvod zadání této diplomové práce spolupracující firmou. Bohužel se jim to stává i větších rozměrnějších svařenců (návarů) při navařování plazmou touto kobaltovou slitinou. Více náklady na případné opravy (pokud jsou vady opravitelné, jako v tomto případě jsou hlavně časově i finanče náročné. Z hlediska experimentální práce, je škoda, že v diplomové práci nebylo zmíněno více o technologii výroby celého svařence, včetně možností navařování a odlaďování zmíněných parametrů navařování a jejich vlivů na svařitelnost kobaltových slitin. Rovněž tepelným režimům, kterým byla součást i zkušební kusy podrobeny. Jsou prakticky podrobovány ve spolupracující firmě a stačilo se jen o ně více zajímat. Správně je v závěru navržen, pro firmu doporučen postup kontroly penetrační zkouškou po jednotlivých fázích výroby -navařování součásti. To ovšem nevyřeší to, že vada v návaru byla a obrábění ji jen odkrylo. Z praktického hlediska pro firmu by bylo přínosné věnovat se více parametrům svařování ve vztahu k tepelnému režimu pro konkrétní svařence (díly), protože tepelný režim (předehřev, vnesené teplo při navařování, následný dohřev a žíhaní ke snížení pnutí je složitý (mnoho proměnných) proces a bude složitější, potřeba více experimentů nejen navařování, ale i tepelného zpracování, navíc pro různé rozměrové typy svařenců, jej odladit. Vzhledem k množství praktických dat poskytnutých spolupracující firmou a praktických zkušeností nabytých diplomantem při realizaci této diplomové práce i když s nevyhovujícím závěrem, je práce provedena na velmi dobré odborné úrovni. Autor prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Diplomová práce Bc. Petra Palety řeší navařování kobaltové slitiny na ocelové těleso sedla ventilu. V ní uvádí diplomant hlavní výsledky rešeršního průzkumu vhodných navařovacích technologií a přídavných materiálů. Co se týká dalšího bodu ( odladění parametrů navařování plazmou pro konkrétní součást), omezil se diplomant v experimentální části na navařování válcové plochy trubky. Z práce (obr.2) není jasné, které plochy budou těsnit a je třeba je opatřit návarem. Na různě orientovaných plochách se mohou vyskytovat různě veliká napětí v různých směrech. Proto tento experiment nepovažuji za průkazný, pouze za vstupní, orientační. Diplomant bohužel také nevyužil možnosti zdokumentování nejdůležitějšího výsledku práce - tj. penetrační zkouškou odhalené trhliny v návaru. Dalším nedostatkem je formální úprava práce. Je zřelmé, že se diplomant snažil splnit penzum předepsaného počtu stran. Jsou zde zbytečně veliké obrázky, některé samy o sobě zbytečné, zbytečné popisy, tabulky atd. Také podrobný popis metod měření tvrdosti do dilpomové práce už nepatří.. Práce je psána bez překlepů a chyb, terminologicky správně. I přes uvedené výtky ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108208