TOMEŠEK, V. Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Velmi dobrý student, pracující se zájmem o řešenou tématiku, zajímavé téma s aplikací do praxe. Pravidelné konzultace, zvl. v zimním semestru závěrečného ročníku. Práce přináší zajímavé výsledky a přínosy pro prodloužení živostnosti tvářecích nástrojů, pracujících za tepla. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student ve své diplomové práci citoval 36 literárních zdrojů, převážně českých autorů. Věnoval pozornost všem předepsaným cílům a zadané téma řešil nejen formou teoretického rozboru, ale prezentuje i výsledky zrealizovaných experimentů. Popisuje příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli a navrhuje řešení vedoucí k vyšší odolnosti nástrojů vůči těmto procesům. Celá diplomová práce je v rozsahu 51 stran. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105863