DRHA, V. Mechanické zajištění hydraulických zdvihacích systémů pro jevištní techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce byla zadána ve spolupráci s firmou Bosch Rexrot, tématem je „Mechanické zajištění hydraulických zdvihacích systémů pro jevištní techniku“. Autor se v práci zabývá problematikou moderní jevištní techniky, kde jsou kladeny stále vyšší požadavky, a to jak z hlediska únosnosti, tak i možnosti polohování jednotlivých prvků. Autor v práci prezentuje současná užívaná řešení a s ohledem na kladené požadavky navrhuje vlastní řešení dané problematiky. Návrh konstrukčního řešení je doplněn o patřičné výpočty dokladující dimenzování klíčových uzlů. Kladně hodnotím rozsah práce a komplexnost předloženého řešení. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Práce v úvodní rešerši shrnuje problematiku výsuvných mechanismů jevištní techniky, jejich pohonů a zajištění jejich polohy. Tato část je přehledně ilustrována z dokumentace realizací jednotlivých funkčních principů a čtenáři poskytuje dobrou představu. Cílem práce je navrhnout mechanismus umožňující zajistit polohu divadelního stolu v jakékoliv poloze, který není vázán na krokování po pevně stanovených krocích, ale umí se přizpůsobit. Návrh vychází z požadavků, které jsou uvedeny ve 3. kapitole. Ve čtvrté kapitole jsou zvažovány varianty zajišťovacího čepu a polohovacího prvku mechanismu. Jednotlivé varianty jsou následně srovnány podle jejich parametrů a odhadovaných nákladů. Multikriteriální analýza se zdá být trochu "ušitá" na požadovanou variantu a cenové kalkulace v odhadu se zdají být až příliš příznivé. Konstrukční návrh je zhotoven na základě výpočtů a zkontrolován dle předpokládaného zatížení. Kritické místo návrhu je dle mého názoru uložení matice trapézového šroubu, které se nezdá jako optimální varianta. Otázkou je jak provedená MKP analýza odpovídá reálným podmínkám. Návrh je ale v celkovém kontextu dotažený a provozuschopný, ale pro zajištění bezpečnosti při výpadku přívodu energie během polohování by bylo vhodné zařadit ještě další bezpečnostní opatření. Celkově práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108973