DOLEŽEL, P. Návrh větrání bytu v panelovém domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pech, Ondřej

Pan Doležel ve své práci provedl rešerši základních komponent větracího systému včetně větracích jednotek. Dále pro zadaný panelový byt stanovil potřebné množství větracího vzduchu dle normy ČSN EN 15665/Z1/2011 a vybral tři větrací jednotky. Pro tyto větrací jednotky navrhl rozvody vzduchu, u kterých napočítal také tlakové ztráty. V závěru práce provedl výpočet nákladů na pořízení, provoz a údržbu. Příloha práce obsahuje také výkresovou dokumentaci navržených rozvodů vzduchu tří vybraných větracích jednotek. Student pracoval samostatně a práci pravidelně předkládal ke konzultacím. Při jejím zpracování projevil zájem o danou problematiku a dostatečnou míru odborné erudice vzhledem k dosaženému stupni vzdělání. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malý, Milan

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem větrací jednotky pro panelový byt 3+1. Práce, zpracovaná na 72 stranách, je rozdělená do 5 kapitol. V první části autor provedl rešerši jednotlivých komponent větracích jednotek včetně prvků potrubní sítě a vybral několik jednotek od různých výrobců. Ve druhé kapitole navrhl tři varianty umístění větrací jednotky a vzduchotechnických rozvodů. Ve třetí kapitole řeší dimenzování vzduchovodů. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá instalací a náklady na pořízení a provoz. V příloze jsou potom výkresy vzduchotechnických rozvodů všech variant včetně detailního soupisu všech potřebných dílů. Graficky je práce na velmi dobré úrovni, členění je logické, text je srozumitelný s minimem chyb. Je škoda, že autor více nediskutoval možnosti aktivního chlazení přiváděného vzduchu, jak bylo zmíněno v zadání. Seznam symbolů a zkratek neobsahuje některé veličiny z rovnic 1.2 a 5.1. Anglický abstrakt obsahuje velké množství i základních chyb. I přes tyto drobné výtky považuji práci za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108908