BORÝSEK, V. Emise oxidu siřičitého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce popisuje vznik, vlastnosti a metody eliminace oxidu siřičitého vznikajícího při spalování tuhých paliv. Student se nejdříve věnoval teoretické rešerši a poté provedl sérii experimentů, které jsou popsány a stručně okomentovány v závěru práce. Práce přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Práce splnila zadání i formální požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

První část práce se zabývá vznikem a vlastnostmi oxidu siřičitého. Jsou zde rozebrány i legislativní požadavky pro malé i velké kotle. Část se zabývá metodami snižování emisí oxidu siřičitého. Je zde proveden bilanční výpočet mokré vápencové metody na modelovém příkladu. Praktická část je přehledně popsána a vzniklé grafy jsou rozumně okomentovány. Bylo dosaženo vytyčených cílů, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108703