SCHENK, D. Návrh konstrukce audio zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student David Schrenk vypracoval bakalářskou práci na téma Návrh konstrukce audio zesilovače. Navržený zesilovač se skládá z elektronkového předzesilovače a zesilovače pracujícího ve třídě D. Práce je členěna mimo úvod a závěr do tří kapitol, ve kterých student popisuje návrh a konstrukci zesilovače. Práce je členěna přehledně, doplněna názornými ilustračními obrázky a je napsána bez větších gramatických chyb. Při návrhu student prokázal odborné znalosti v digitálních a analogových obvodech. Jednotlivé části obvodu byly simulovány a následně realizovány na DPS. Navržený zesilovač student proměřil a reálně vyzkoušel. Student splnil stanovené zadání a jeho řešení je přínosné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Bohrn, Marek

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem kytarového zesilovače. Zadání bylo splněno a výstupem práce je kvalitně zpracované zařízení. Odborná úroveň je vysoká, informace jsou ověřené a kvalitně zpracované. Závěry jsou kvalitně zhodnoceny. Po formální stránce je práce také velmi kvalitní, výhradu mám jenom k občasným překlepům a několika špatně umístěným nadpisům a odstavcům. Celkově hodnotím práci stupněm A - výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 41171