SMILOVSKÝ, D. Výroba a vady ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Cílem práce bylo provést u vybraného výrobce ocelových odlitků statistickou analýzu dat získaných z výrobního procesu a na jejím základě stanovit základní faktory ovlivňující neshodnou výrobu. V teoretickém rozboru diplomant popsal základní typy vad, které tvoří převážnou část neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Data poskytnutá ze sledování procesu byla nejprve zhodnocena statisticky v programu Minitab. Z analýzy vyplynul zejména silný vliv tavícího agregátu, vlastních pracovníků na formovně a směně na výslednou jakost odlitků. Závěry z této analýzy tak jsou velmi cenné zejména pro TPV slévárny. Následně provedená analýza vadných odlitků prokázala souvislosti mezi způsobem tavení a odlévání na vznik sledovaných vad. Následně diplomant vytvořil doporučení pro slévárnu. Závěry práce byly dostatečně a srozumitelně napsány. Práce je logicky členěna a je napsána jasně a srozumitelně. Výsledky práce jsou přímo použitelné ve slévárně Tatra Metalurgie a.s.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čamek, Libor

V teoretické části diplomové práce obsahuje popis týkající se především technologických a metalurgických procesů řadu nepřesností. V diplomové práci nejsou také uvedeny veškeré odkazy na použitou literaturu. Velmi pečlivě je zpracována statistická analýza různých dat získaných z výrobního procesu. Je však zpracována v širokém rozmezí na mnohdy příliš vzdálený výstup vady ocelového odlitku. Případně dílčím vymezením jednotlivých testovaných vlivů do ucelených fází hutní výroby, se stává v praxi statistická analýza velkým přínosem pro specifikaci vad ocelových odlitků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108604