KUBÍČEK, F. Technologie zpracování plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Pan František Kubíček splnil požadavky zadání práce v plném rozsahu. Udělal pěknou studii nových , moderních technologií při zpracování plastů. Práce je zpracována přehledně a logicky uspořádána. BP pana Kubíčka doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce encyklopedickou formou stručně popisuje základní aspekty technologie vstřikování plastů do forem. Práce zahrnuje popis polymerních materiálů pro vstřikování, dále princip technologie vstřikování, vady výstřiků plastových dílů a příčiny jejich vzniku, a používané základní koncepce vstřikovacích strojů. Závěr práce předkládá výčet některých speciálních metod vstřikování. Poznámky k textové části BP: Str. 13. 12.ř.sh. Místo ... pomocí vyhazovače odpraven z formy ... je vhodnější výraz ... pomocí vyhazovače vymístěn z formy. Str. 13. 2.ř.zd. Místo ... vyrovnat tvarové změny ... je vhodnější výraz ... vyrovnat objemové změny. Str. 14. 2.ř.zd. Správně má být ... Ochlazování můžeme rozdělit na izobarické (za konstantního tlaku) a izochorické (za konstantního objemu). Str. 20. 5.ř.sh. Správně má být ... se ve vstřikovací jednotce nachází šnek, který současně s posuvem rotuje, ... Přes uvedené připomínky lze jinak pěkně zpracovanou bakalářskou práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108852