HÁJEK, O. Jemné částice emitované při laboratorním spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Samostatně realizoval a vyhodnocoval provedené experimenty. Prokázal orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky při zpracování zadaného tématu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Student zvládl zvolené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané během studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Autor zpracovával téma založené na experimentálním měření emitovaných jemných částic při spalování dřevní hmoty. V rešeršní části je uvedena problematika spalování různých druhů biomasy s ohledem na plynné emise i emise TZL. Uvedené experimentální měření bylo provedeno pro vzorky tvrdého i měkého dřeva. Uvedené výsledky byly zhodnoceny jak z hlediska průběhu teplotní dekompozice tak srovnání distribucí jemných částic. Autor dokázal zhodnotit naměřená data a schopnost uvést dílčí závěry použitelné pro další experimentální zhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108957