MITRA, M. Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce je součástí rozsáhlé studie, která se zabývá komplexní charakterizací lipidů ve vzorcích tavených sýrů. Podstatou této práce bylo stanovení celkového obsahu mastných kyselin v modelových vzorcích tavených sýrů; vzorky byly vyrobeny ve spolupráci s Ústavem technologie potravin na technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pro izolaci lipidů byla použita extrakce podle ČSN EN ISO 1735; jde o klasický způsob za použití organických rozpouštědel. Pro esterifikaci mastných kyselin metoda podle ČSN EN ISO 5509 s použitím methanolového roztoku hydroxidu draselného. Mastné kyseliny byly následně stanoveny plynovou chromatografií s plameno-ionizační detekcí. Cílem bylo posoudit vliv různých kombinací teploty a doby pasteračního resp. tavicího záhřevu na obsah mastných kyselin ve vzorcích. Student pracoval pečlivě a svědomitě. Vycházel z poměrně kvalitních literárních zdrojů, na jejichž základě vypracoval dobrou teoretickou část práce; při zpracování vhodně aplikoval i znalosti dosud získané v průběhu studia. Bez problémů zvládl práci v laboratoři; samostatně si připravoval vzorky, organizoval průběh práce, správně vyhodnocoval získané výsledky. Metodika je z velké části založená na klasické laboratorní práci, kde prokázal velkou experimentální zručnost. Bez problémů zvládl i práci s instrumentální technikou. Samotná bakalářská práce je zpracována pečlivě, student prokázal dobrou úroveň písemného projevu a schopnost odborného vyjadřování. Výstupem jsou cenné dílčí výsledky, na které bude navazovat v rámci své diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sýkora, Michal

Práce Michala Mitry se zabývá aplikací plynové chromatografie s plamenově ionizačním detektorem pro stanovení mastných kyselin v tavených sýrech. Teoretická část práce se dostatečně věnuje řešené problematice. Experimentální část práce je dobře zpracována a prováděné experimenty jsou dobře popsány. Kapitola výsledky a diskuse obsahuje naměřená data, diskuse je podložená výsledky uvedenými v přehledných tabulkách a dále je rozvíjí. Závěr práce shrnuje hlavní dosažené výsledky. Seznam použité literatury s 36 citacemi je dostačující, literatura je správně citována. Celkově práce obsahuje jen málo nepřesností a chyb, např. odrážky, věty a také tabulky přesahující přes dvě strany, zjevně je potřeba tabulku rozdělit a přidat záhlaví. Celkově předložená práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108096