SEIDLOVÁ, K. Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená bakalářská práce je součástí rozsáhlejšího experimentu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Mohu konstatovat, že zadání bylo beze zbytku splněno, materiál a metody byly popsány dostatečně podrobně, výsledky jsou přehledné. Velmi kladně hodnotím diskusi, v níž autorka konfrontuje svoje výsledky s výsledky jiných autorů. Závěry jsou jasně formulovány. Bakalářka byla v práci aktivní, pracovala systematicky a pečlivě a nastalé problémy pravidelně řešila s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brázda, Václav

Předložená bakalářská práce je velmi přehledně zpracovaná. Po detailním úvodu je popsána podrobně použitá metodika. Výsledky jsou přehledně zpracované ve formě grafů. V metodikách mi chybí informace o statistické metodě použité při vyhodnocení výsledků. Ve výsledcích se uvádí informace o statistických rozdílech pouze v textu a nejsou uvedeny v grafech a chybí hodnoty výzmnamnosti. V práci je několik drobných překlepů. Chybí mi také informace o původu a genetických rozdílech testovaných odrůd a v diskuzi a závěru bych uvítal širší diskuzi s ohledem i na další faktory, které byly v rámci projektu UVGZ sledovány. Celkově působí práce kompaktním dojmem a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108416