DRKOŠOVÁ, D. Porovnání vybraných cenových podílů u energeticky úsporných domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Diplomová práce se zabývá porovnáváním vybraných cenových podílů u energeticky úsporných staveb sestavených pomocí položkového rozpočtu s oceňovací vyhláškou. Pro porovnávání studentka vybrala pět energeticky úsporných rodinných domů. Teoretická i praktická část diplomové práce je zpracována ne velmi pěkné úrovni. V praktické části, která je rozsáhlá, se vyskytuje pár nepřesností, ale i přes tyto nepřesnosti jsou výsledky diplomové práce přínosem a mají význam pro praktické i teoretické využití. Text je po formální stránce v pořádku a je úhledně zarovnán a vkusně doplněn o obrázky, tabulky a grafy. Studentka splnila cíl diplomové práce v plném rozsahu a prokázala, že se v řešené problematice orientuje. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Studenta splnila cíl diplomové práce v plném rozsahu.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Přestože je teoretická část menšího rozsahu, tak je zpracována na velmi pěkné úrovní.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B V analytické části diplomové práce je zpracováváno velké množství dat a je na velmi dobré úrovni. Použité metody jsou v pořádku. Ve zpracovávaných datech se vyskytuje pár nepřesností. V položkových rozpočtech postrádám stavební díl malby. U materiálu, který se oceňuje samostatně (zvlášť), by měla být výměra navýšena o ztratné. U rodinného domu č. 1 je tepelná izolace obvodových stěn zakončena stěrkou s výztužnou tkaninou, ale finální tenkovrstvá omítka již naceněna není. Dále zde chybí drobnosti jak například montáž klik a štítků.
Odborná úroveň diplomové práce A Odborná úroveň diplomové práce je v pořádku.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přesto, že se v analitické části vyskytuje pár nepřesností, má diplomová práce přínos pro teoretické i praktické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A K práci s literaturou nemám připomínky.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úprava práce je na velmi pěkné úrovni. Některé kóty na přiložených výkresech jsou na hranici čitelnosti (mohli být vloženy ve větší kvalitě). V textu se vyskytuje pár drobných chyb (špatné skloňování, ve větě chybí sloveso atd.).
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrdlička, Tomáš

Obecně je práce na dobré úrovni. Práce však vykazuje drobné chyby ve zpracování, rozpočtů a rozdělení nákladů do cenových podílů. To muže vést ke zkreslení výsledků. Autorka však prokázala dobrou znalost problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce je zpracována logicky a úplně. Součástí práce je i část projektové dokumentace diskutovaných rodinných domů a také podrobné položkové rozpočty. Práce je tak plně kontrolovatelná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Práce byla zpracována velmi zodpověděn a pečlivě. Autorka využila známých metod a postupů nákladového ocenění.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Autorka pracuje s projekty, které byly v minulosti realizovány na VUT FAST, rozpočty již byly realizovány autorkou. V závěru postrádám vyhodnocení cen stavby po přepočtu na jednotkovou cenu (m2 podlahové plochy, nebo m3 obestavěného prostoru). Což by mohlo objasnit s další otázky spojené s nákladovým oceněním energeticky úsporných staveb.
Obtížnost a správnost řešení C Byť je práce zpracována pečlivě, vykazuje drobné chyby. Převážně se jedná o správné zatřídění položky z podrobného položkového rozpočtu do cenových podílů dle vyhlášky. Dále lze diskutovat o vhodnosti zahrnutí některých prvků do podrobného položkového rozpočtu. Např.: - str. 115, díl 52 Akumulační nádrž - zahrnuta mezi zemní práce (podíl č. 1), - str. 189, díl 67 Násyp z kačírku - zahrnutý jako "ostatní" (podíl č. 26), přitom násyp na ploché střeše tvoří nedílnou součást střešního souvrství - funkce přitížení, ochranná aj., - str. 112, díl 112 Střešní vpusť - zahrnutý jako "ostatní" (podíl č. 26) lze diskutovat o vhodnosti zahrnout jej jako součást krytiny. - v RD 2 je rozpočtována v hygienickém vybavení také sauna. V ocenění RD pomocí vyhlášky však není toto vybavení uvedeno jako nadstandard. Vhodnější je uvedení sauny do položky "ostatní", - drobné chyby v rozpočtech - např. chybí uvedení ztratného (str. 173, položka 136), - v popisu jednotlivých RD postrádám informaci o energetické náročnosti budovy, případně přehled součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce, tak aby si čtenář byl obeznámen s energetickým standardem budovy.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce sama o sobě může objasnit věčnou otázku, na kolik Oceňovací vyhláška uvádí relevantní údaje při oceňování moderních energeticky úsporných domů. Na základě chyb v členění nákladů mezi jednotlivé cenové podíly lze však polemizovat o její vypovídající hodnotě.
Odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň je dobrá, autorka se snaží užívat odpovídající terminologii.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Práce obsahuje drobné typografické chyby a chybný zápis jednotek. Tabulky a obrázky jsou v dobré kvalitě a jsou vždy přehledné.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103764