NGUYEN KHAC, H. Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byl návrh snížení tepelných ztrát vzorového domu. Tento cíl i další dílčí cíle práce byly naplněny. Práce obsahuje rešerši izolačních materiálů, popis současného domu a několik variant návrhů zateplení. Práce přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Student pracoval samostatně a využíval konzultací, výstupy z těchto konzultací efektivně zapracovával. Práce splnila zadání i formální požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Poláčik, Ján

Študent Hoang Nguyen Khac sa vo svojej bakalárskej práci venuje problematike tepelných strát a ich eliminácii. V prvej kapitole prehľadne popisuje širokú škálu izolačných materiálov, ich výhody, nevýhody a vlastnosti. V ďalšej časti práce študent podáva výpočet tepelných strát a navrhuje zateplenie pre modelový dom. Na záver posudzuje ekonomiku a návratnosť zvoleného návrhu. Oceňujem študentov prístup ku danej problematike, rozsiahlosť výpočtu a množstvo príloh. Zvolené riešenie zateplenia je realizovateľné. Návratnosť 26 rokov sa však v tomto prípade zdá pomerne dlhá. Navyše ide o materiál, ktorého aplikácia často znižuje paropriepustnosť a otázka je aj jeho životnosť. V práci sa nachádza niekoľko formálnych a štylistických nedostatkov. Celkovo však práca spĺňa zadanie aj úroveň bakalárskej práce, preto hodnotím hodnotením veľmi dobre.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109416