TATÝREK, L. Návrh výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce je návrh spalinového výměníku tepla. Tento cíl i další dílčí cíle práce byly naplněny. Práce nejprve obsahuje stručný přehled výměníků. Většina práce se ale týká návrhu výměníku, jsou definovány vstupní parametry a byly provedeny výpočty za účelem určení teplosměnné plochy a tlakových ztrát. Student byl při práci velmi iniciativní, hledal nejvhodnější řešení a pro svá rozhodnutí měl vždy oporu v nastudované literatuře. Problematiku práce často konzultoval. Práce je zpracována velmi přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a její výstupy jsou jasné, srozumitelné a jsou zpracovány pro snadné využití v praxi. Práce splnila zadání i formální požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudela, Libor

V první části práce student podává základní informace o konstrukci výměníků tepla a postupně se zaměřuje na popis rekuperačních výměníků. Z těchto pak vybírá deskový výměník pro ohřev TUV pomocí spalin z kogenerační jednotky a to na základě parametrů popsaných v druhé kapitole. V následující části pak provádí návrhový výpočet vybraného výměníku. Součástí je také výkresová a 3D dokumentace. Jednotlivé části na sebe logicky navazují a práce je čtivá. Typograficky splňuje veškeré požadavky a vyskytuje se v ní minimum překlepů. Z grafického hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Student dobře pracoval s prostorem, neboť se v práci vyskytuje minimum bílých míst. Velmi kladně lze zejména hodnotit velké množství dobře zpracovaných poznámek pod čarou. Princip návrhového výpočtu výměníku je správný, lze však odhalit i vážnější chyby. Hlavní výtka směřuje k samotnému výběru deskového výměníku pro danou aplikaci a její parametry. Jako první nepříznivý důsledek se projeví příliš vysoká rychlost proudění spalin ve výměníku (61,46 m/s). Tato vysoká rychlost proudění spalin pak způsobí nejen velkou tlakovou ztrátu na spalinové straně (175 519,98 Pa), ale může být příčinou příliš rychlé abraze (částice ve spalinách) tenkých stěn oddělující média výměníku. Při návrhovém průtoku spalin (0,02759 m3/s) je pak ztrátový výkon roven 175 519,98 x 0,02759 = 4842 W. Tento ztrátový výkon musí být překonán prací pístů, což má za následek snížení množství produkované elektřiny (student navrhuje poloviční využití maximálního výkonu motoru a tedy přibližně 42,5 kW což znamená, že 4 842 W je pokles o více než 10 % v elektrickém výkonu). Ve výpočtu součinitele přestupu tepla na straně vody si pak lze povšimnou podezřele vysokého Nusseltova čísla o hodnotě 1 670 (pro Re = 1089 by mělo být přibližně o jeden řád nižší), což v důsledku způsobí chybné stanovení součinitele prostupu tepla. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením B, kvůli výše zmíněným nedostatkům v návrhové části práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108690