MATLOCH, R. Vyhodnocení proudění plynů u navržených tvarů síťek clonek scintilačního detektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup bakaláře ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracoval samostatně a dobře využil veškeré poskytnuté rady a připomínky. Pří zpracovávání prokázal výraznou schopnost samostatné tvůrčí práce. I proto je úroveň odevzdané práce kvalitní a jejím přínosem je, že se podílí na zavádění simulačních analýz problémů řešených na ústavu. Přínos práce vidím v ušetření nemalých finančních prostředků, protože vývoj optimálního tvaru zařízení pomocí uvedeného systému je nesrovnatelně levnější než výroba a následně experimentální měření. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená bakalářská práce se zabývá modelováním proudění v prostorách pohybu elektronů uvnitř scintilačního detektoru v EREM. Vychází z konstrukce již realizovaného detektoru i prací prováděných na Ústavu elektrotechnologie a ÚPT AV ČR. Řeší vliv velikosti a tvaru vkládaných tlak omezujících prvků, se zaměřením na použití různých typů sítěk, s cílem příznivě ovlivnit průběhy proudění plynů a tlak v jednotlivých částech detektoru. Diplomant navrhl model a v programu Cosmos FLoWOrks propočítal a prozkoumal vlivy tohoto tvaru a velikosti jednotlivých typů tlak omezujících clon. K práci mám následující dotazy a připomínky: Str. 11 1d Místo „procházel skrze vzorek“, bych doporučovat ..procházel vzorkem. Str. 12 4h Je to naopak, firmy nabízející transmisní elektronové mikroskopy stále rozšiřují sortiment výrobků a jejich odbyt stále roste. Str. 12 17d Věta Elektronová tryska atd. ….je celá zmatečná. Str.15 9d Tato věta je také zmatečná (vypuzení elektronu atd.) i další věta vypuzení energie…. Str.15 Jsou ve vámi modelovaném scintilačním detektoru přítomny silikonový , anebo minerální olej? Co je podle vás optický kontakt? Z jaké literatury jste čerpal? Str. 16 Kolik roků je 10na9 sekundy, jak dlouho by jste čekal na zpracování signálu ? Str. 18 3h ..jde zřejmě o překlep sketrometrie. Str. 18 Co je BGO. Nemáte vůbec uveden scintilační materiál který je použit v modelovaném detektoru. Str. 23 a další. Proč uvádíte Mechaniku tekutiny, když šlo o čerpání plynů. Pro prostudování problematiky jste měl semestrální projekt. Str. 28 3h Vzorky v AQASEMU také vysychají, ale nastavujeme tlak vodních par takový, abychom po určitou dobu dokázali potřebnou informaci získat. Str. 28 Mylně tvrdíte, že elektron nedopadne na zkoumaný objekt. Vysvětlete, jak to ve skutečnosti je. Str.62 Naměřené hodnoty. Vysvětlete, co jste měřil a naměřil. Podle mě, jde o hodnoty vypočtené pomocí modelu, nikoliv o měření. Str. 44 Graf 6.40 a také Graf. 6.45 Tyto grafy by měly větší vypovídací schopnost, kdyby byly vykresleny na celou stranu A4. Str.48 Kde je srovnání vámi inzerovaných hodnot pro navržené clonky ? Str.48 6h Co míníte větou ..Prostor mezi druhou a třetí clonkou již tak namáhán nebyl. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 41182