NEDUCHAL, B. Sekundární metalurgie oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Cílem práce je provést rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie a jejich metalurgické možnosti v praxi. Po úvodním rozboru sekundární metalurgie bakalář zpracoval pro pochody LF, VD a VOD základní principy a postupy metalurgického zpracování na těchto zařízeních. V praktické části se zabýval zejména změnou chemického složení nízkolegované oceli na elektrické obloukové peci, pánvové peci a zařízení VD, včetně popisu a rozboru složení strusek na zařízení sekundární metalurgie. Cenné je zejména statistické zhodnocení dat chemického složení a porovnání složení strusek u dvou výrobních podniků na zařízení VD s ohledem na dosažené obsahy síry. Práce je sestavena přehledně a jednotlivé kapitoly vystihují danou problematiku. Autor se bohužel nevyvaroval řadě stylistických chyb a některých nesprávných formulací, které však nemají zásadní vliv na kvalitu práce. Z odborného hlediska je práce zpracována na odpovídající úrovni. Práce je využitelná i v ocelářské praxi, neboť shrnuje některé zajímavé výsledky zejména z oblasti změny chemického složení oceli při její výrobě s využitím sekundární metalurgie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Balcar, Martin

Základní cíl bakalářské práce, provést rozdělení postupů sekundární metalurgie a popsat jejich metalurgické možnosti a výhody, autor v teoretické části splnil. V praktické části jsou pak komentovány technologické postupy výroby oceli spolu s provozními výsledky analýz chemického složení taveniny kovu a strusky. Zde autor technicky správně konstatuje změny koncentrací prvků v průběhu zpracování a uvádí důvody těchto změn z pohledu aplikované technologie. Práce je zpracována přehledně a v dostatečném rozsahu. Autor se však v textu teoretické i praktické části dopustil řady nesprávných technických tvrzení a stylistických chyb, které poněkud snižují úroveň jinak vcelku dobré práce. Níže jsou uvedeny některé příklady nevhodných nebo nesprávných tvrzení. Příklady technických tvrzení s nimiž nelze souhlasit: strana 10 "Z nežádoucích prvků se jedná o... nekovové vměstky a plyny..." strana 14, tab. č. 1: " Oxidační vakuování - označení VOD" strana 15 mezi "inertní plyny..." řadí autor "dusík" strana 18 "Roztavená ocel se přelévá do transportní pece..." strana 20 "Pochod VAD ... umožňuje provést všechny metalurgické procesy" strana 21 "Princip odplyňování a oduhličení je v turbulentním pohybu" strana 28 ".. do vsázky se přidává koks a vápno. Oba tyto materiály umožňují oxidaci prvku jako je křemík..." strana 44 "Oceli vysoce legované chromem nelze ... odsířit" strana 45 "Část III... pochod VD... Dochází zde pouze vlivem dmýchání argonu k čeření" apod. Dále autor často využívá sloveso "vznikat" z technického pohledu v ne zcela vhodných spojeních: strana 11 "..vznikají exotermické reakce..." strana 12 "V elektrickém oblouku vznikají teploty..." strana 18 "..nevzniká pouze teplotní a chemická homogenita celé lázně..." apod. K nedostatkům práce lze řadit i skutečnost, že citace v textu nejsou uvedeny v pořadí 1, 2, 3... ale 1, 2, 16, 4, 8, 20, 22, 25... Stylistické chyby byly registrovány např.: strana 22 "Základní agregát pánvové pece je pochod prováděný na pánvové peci..." strana 46: "... zpracování používané na těchto zpracováních... " strana 46: "... posouzeny změny chemického složení jednotlivých prvků..." Bakalářská práce i přes některé nedostatky splňuje základní požadavky a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 109490