TAMÁŠI, A. Specifika dopravních nehod zemědělské techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce splňuje zadání a obecné požadavky na diplomovou práci magisterského studia. Student prokázal dostatek aplikačních schopností, že je schopen samostatně řešit a písemně prezentovat zadaný inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zpracovaná diplomová práce svým obsahem splňuje cíle i rozsah zadání.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Rozsáhlá teoretická část vypovídá o pečlivé přípravě studentka s dostatkem vědomostí získaných, nejen studiem, potřebných pro úspěšné řešení zvoleného tématu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování analytické části, zpracování podkladů a vstupních dat, včetně použitých metod, tj. praktická měření a jejich vyhodnocení je na požadované úrovni s tím, že měření byla provedena jen za jednom povrchu komunikace.
Odborná úroveň diplomové práce B Zpracovaná práce svojí odbornou úrovní splňuje cíle zadání jak v části teoretické, tak i praktické, avšak k vyslovení závazných závěrů byl uskutečněn malý počet měření, zejména mj. s ohledem na nutnost eliminovat vliv řidiče. Jisté nesrovnalosti jsou v používání termínu legislativa, který není totožný s pojmem právní předpis.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Přínos pro praktické i teoretické využití v expertním i soudním inženýrství je nepochybný a na práci lze nadále navazovat dalšími pracemi na dané téma.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Práce s literaturou, citace jsou na potřebné úrovni. Diplomant prokázal i v této oblasti požadované schopnosti.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a úprava textu, grafů a tabulek a odborná jazyková úroveň práce je dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polcar, Adam

Záverečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Všechny vytyčené cíle práce byly splněny.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Práce má logické členění kapitol, celkově je přehledná a z hlediska popisu dané problematiky úplná. V práci pouze postrádám statistický rozbor naměřených výsledků - hodnocení zda mezi naměřenými výsledky jednotlivých variant jsou statisticky významné rozdíly apod.
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A Dosažené výsledky mohou posloužit při řešení dopravních nehod zemědělských traktorů, při vyšetřování jejich jízdní stability, hodnocení vlivů ovlivňující parametry brzdové soustavy traktoru apod.
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Menším nedostatkem ve formální úpravě práce je řazení obrázků a tabulek. Některé obrázky a tabulky jsou umístěné dříve, než jsou zmiňované.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 103800