TITZ, A. Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Libertín, Josef

V práci chybí podstatné části výpočtů efektivnosti. Závěry neodpovídají úrovni zpracování dat a jejich vyhodnocení požadované pro úroveň závěrečné zprávy magisterského studia. Vyhodnocení optimalizace v závěru není doloženo výpočtem efektivnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání F Zvýšení efektivnosti není doloženo.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem E Úroveň zpracování dat vykazuje některá provozní data jednotlivých linek, bez výpočtu efektivnosti před změnou dopravního systému a po změně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody F Zpracování dat je bez dostatečných výpočtů ekonomické efektivnosti.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň práce odpovídá zkušenostem studenta v daném oboru.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Je reálný předpoklad, že při dopracování transparentního výpočtu ekonomické efektivnosti je práce plnohodnotná k jejímu praktickému i teoretickému využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 F Přehled literatury je uveden.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Popis např. tras z a do Brna na str.33 neodpovídá technickému vyjadřování. Celkově odborná jazyková úroveň je nízká, včetně názoru bez dostatečného odůvodnění.
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Dufková, Martina

Diplomová práce je psána pragmaticky a dobře analyzuje poskytnutá data. Oceňuji, že práce přináší konkrétní kroky, které vedou ke snížení nákladů. Považovala bych za užitečné uvést v práci více výpočtů a dat k jednotlivým linkám, i když analýza zásilek dostatečně prokazuje, že po optimalizaci dojde ke zvýšení efektivnosti. Práce má praktické a teoretické využití a považuji ji za přínosnou pro vybranou společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91793