KOPECKÝ, Š. Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bilík, Martin

Diplomant pravidelně konzultoval jednotlivé kroky. V závěrečné fázi zpracování ale převládla snaha o co nejrychlejší odevzdání, což se bohužel projevilo v samotné práci velmi strohými konstatováními, čímž byl částečně snížen vlastní přínos práce. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomant v podstatě splnil cíle stanovené v zadání diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je zpracována poměrně rozsáhlým způsobem, chybí však provázanost a návaznost některých kapitol.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Analytickou část práce v podstatě tvoří zevrubný popis tří experimentů, komentáře k jednotlivým provedeným úpravám jsou však poměrně stručné, bez vlastního zhodnocení. Použité metody lze ohodnotit jako odpovídající pro zajištění požadovaných cílů.
Odborná úroveň diplomové práce C Předložená diplomová práce je zpracována na dobré úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přes množství odvedené práce je nutné postupy navržené diplomantem verifikovat pro ověření jejich správnosti.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomant řádně uvedl všechny použité zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Po formální stránce je úprava práce zpracována na velmi dobré úrovni, některých místech chybí provázanost jednotlivých kapitol a vlastní komentáře k jednotlivým bodům, které jsou tak pouze stroze konstatovány. Po jazykové stránce je práce nevyvážená, je znatelný rozdíl mezi citovanými či parafrázovanými texty a vlastním textem diplomanta.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Práce obsahuje mj. přípravu a realizaci experimentu, avšak jeho následné zpracování je neúplné. V práci je uvedeno cca 17 stran fotografií prakticky bez komentářů. V práci zcela chybí porovnání alespoň jedné původní fotografie s fotografiemi po různých elektornických úpravách. Celkově práce působí, že i přes poměrně velké množství vynaložené práce při přípravě a realizaci experimentu byla tvorba vlastní práce uspěchána.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Práce splnila zadané cíle, avšak vlastní návrh postupu je poměrně strohý a postrádá podrobnější návod k volbě expozice apod. Informace, že je potřeba ISO za světla nejmenší a za tmy největší a u clony naopak, není dostatečným návodem.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup je vhodný, bohužel nebyl zcela využit jeho potenciál.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Práce obsahuje mj. návrh a realizaci experimentu, avšak výstupy nejsou prakticky okomentovány a na pořízených fotografiích, prezentovaných v práci, nejsou stopy prakticky patrné.
Obtížnost a správnost řešení C Zpracování experimentu i návrh metody jsou neúplné. Na fotografiích v diplomové práci není stopa prakticky vidět a není tedy zřejmé, jak navrhovaný postup fotodokumentaci stop zlepšil. Práce sice zmiňuje možnost fotografovat do formátu RAW, ale dále se již tímto formátem nezabývá, přitom právě tento formát umožňuje dodatečně simulovat změnu expozice fotografie.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Jediným přínosem práce je tabulka doporučených hodnot a pozic pro fotografování na str. 73. Návod k digitální úpravě fotografie postrádá ukázku konkrétní původní a "vylepšené" fotografie se zvýrazněním změn, kde by byl přínos takové úpravy patrný.
Odborná jazyková úroveň B Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C V práci je nevhodně užito formátování nadpisů a některých odstavců, což přehlednost práce snižuje.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 104346