NEDOMA, T. Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a JIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována se zájmem o řešenou problematiku. V průběhu konzultací jednoznačně se projevila motivace pro oblast řízení produkčních procesů a realizaci použitých metod pro vybraný druh technologie výrobního procesu. Realizovatelnost výsledků byla podpořena i samostatným způsobem uvádění do praxe přímo autorem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bláha, David

Práce je psaná čtivou formou, obsah a dosažené výsledky pochopí i nezainteresovaný čtenář. V teoretické části pan Nedoma čerpal převážně z interních zdrojů, které jsou nezbytné a nejvíce vhodné pro zavádění nových nástrojů do praxe firmy. V praktické části se student věnoval sběru všech potřebných dat a vytvoření softwaru pro zjednodušení zavedení / zhodnocení vhodnosti nástroje JIS pro danou výrobu. Technické řešení softwaru a standardu splňuje interní požadavky a normy a software jako takový má jednoduché ovládání, které umožní v rámci krátkého používání definovat správné kroky pro optimalizaci procesu směrem k metodě JIS. Pro software student správně zvolil anglický jazyk pro předpoklad využití v rámci mezinárodní firmy. V práci se student bohužel nevyhnul občasným gramatickým chybám a jako čtenář a potenciální uživatel bych ocenil lepší kvalitu některých grafických znázornění. V teoretické části bych uvítal více konkrétních informací o samotné metodě JIS.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 105765