MŰLLER, J. Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor pracoval semostatně a iniciativně, v rámci možností konzultoval. Ve své práci splnil zadání a v závěru doporučil přednostně využít již připravený směsný materiál pro náročnější řešení, oproti kombinovanému kompozitnímu tisku. Nalézt vhodnou metodu pro kompozitní tisk dvěma materiály se mu bohužel nepodařilo. V práci je obsažena jak rešeršní část, tak návrh a realizace experimentu a jeho vyhodnocení. Autor se nevyhl některým chybám, mimo jinými v gramatice (str. 15 "rozmach trhu s levnými 3D tiskárny" str.16, "takzvaný Slicer" str.23 "Jejích snahou" str.24 "Má výbornou adhezi mezi vrstvy"). Rovněž nepovažuji za vhodné řešit plastové kompozity s ohledem na vlastnosti kovových materiálů (str17.) a nejsem si jistý, zda lze směs materiálů ABS a PC považovat za kompozit. Také nesouhlasím s tím, že by PLA šlo snadno opracovávat a diskutabilní je i vliv jeho pohlcování vlhkosti. Vzhledem k aktivnímu přístupu studenta a k praktické aplikaci práci hodnotím pozitivně doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku a možnostmi tisku pomocí dvou extruderů. Práce obsahuje kapitoly, které nejsou předepsané předpisy pro závěrečné práce (Seznam obrázků, tabulek), nepřesné pojmenování kapitol (Literatura místo Seznam použitých zdrojů, …). Obrázky, uvedené v práci, jsou v originálním jazyce a nejsou přeloženy do češtiny. Práce obsahuje řadu pravopisných chyb (viz., vyplívá, …) ale i typografických (130°C, 100%, …), chybné uvedení jednotky Mpa v tabulce 5.1 a nejsou číslovány obecné vztahy (např. vztah 9.1). Některé kapitoly jsou psány ve špatném rodě (přiblížíme, budeme zabývat, …). Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108540