ČALKOVSKÝ, V. Depozice a charakterizace GaN nanostruktur s kovovým jádrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mach, Jindřich

Student se v rámci diplomové práce aktivně podílel na realizaci experimentů směřujících k růstu Ga a GaN nanostruktur s kovovým jádrem. V rámci diplomové práce byly připraveny substráty pokryté koloidním stříbrem, na které bylo naneseno Ga. Struktury byly připravovány užitím efuzní cely v UHV podmínkách. Tyto vzniklé ultratenké vrstvy byly studentem analyzovány užitím metod XPS, SEM, AFM. Navíc student provedl přípravu GaN nanostruktur obsahující stříbrné jádro. Na těchto strukturách byla úspěšně měřena fotoluminiscence. Výsledky budou užity k přípravě publikace v odborném časopise. Práce studenta byla intenzivní a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání. Projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal velmi snaživě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čech, Vladimír

Student pracoval na aktuální problematice, která je předmětem současného mezinárodního výzkumu. Řešená problematika úzce navazuje na předchozí práce pracoviště a dále je rozvíjí. Práce je napsána v angličtině, je přehledná, srozumitelná, dobře graficky zpracovaná a bez vážnějších formálních chyb. Student pracoval systematicky a cíleně, použil správné metody a postupy. Práce využívá 82 odkazů, což dokládá dobrou přípravu autora. Práce přináší řadu nových vědeckých poznatků. K práci mám následující připomínky a dotazy: Na Obr. 4.2 jsou patrně zachyceny nejen jednotlivé nanočástice stříbra, ale také jejich aglomeráty. Podrobnější SEM nebo AFM snímky by to zřejmě potvrdily. Str. 50, 2.odst.: XPS spektra pro různé časy nitridace nejsou uvedena, přestože jsou důležitou součástí optimalizace. Byla optimalizována také energie svazku iontů dusíku? Str. 57, Obr. 4.17: Fotoluminiscenční spektrum je ukázáno pouze pro jeden vybraný GaN nanokrystal s Ag jádrem. Jak vypadají výsledky z hlediska statistiky? Poznáte pokud nanokrystal obsahuje více než jednu nanočástici stříbra?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109734