HERČÍK, T. Kobaltové slitiny a jejich svařitelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marián

Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části práce Herčík Tomáš zpracoval literární rešerži kobaltu a kobaltových slitin, jejich svařitelnost, včetně možných aplikací a hlavního využití v průmyslu. V teoretické části jsou rovněž uvedeny možné technologie svařování kobaltu a jeho slitin, včetně ne zcela využívaných pro tyto slitiny elektronového paprsku a laseru. Což konkrétně svařitelnost kobaltových slitin laserem je i cílem této práce. Z hlediska praktické části, návrhu vlastního experimentu, byl popsán proces navařování laserem, včetně rozdílných parametrů navařování u dvou vzorků z kobaltové slitiny Stelit 6. Následně byl vzorky podrobeny hodnocením makrostruktury, včetně identifikace nepřípustných vnitřních vad. Dále hodnocením mikrostruktury, včetně popisu přípustných a nepřípustných prvků, fází a struktur ve svarovém kovu a tepelně ovlivněné oblasti. A závěrem měření a vyhodnocení tvrdosti, jako požadavku na otěruvzdornost, které je udávaná u všech kobaltových slitin u základních materiálů v materiálových listech a atestech, jako důležitá mechanická hodnota. Jelikož v případě kobaltu se jedná o prvek, jehož zásoby dochází a předpoklad deficitu v roce 2020 je oprávněný, což je konstatováno i v této bakalářské práci. Je a bude zajisté toto zpracované téma velmi aktuální a bude nutné hledat nyní úsporu a v budoucnu náhradu za kobalt v aplikacích nebo v použitých technologií ve kterých se kobalt a jeho slitiny využívají, včetně svařování a navařování. Ze závěru vyplývá že vzorek svařovaný vyšší rychlostí laserem, vykazoval na makru trhlinu a je tudíž nevyhovující, což vzorek svařovaný menší rychlostí ne a tudíž je vyhovující. Obecně svařitelnost kobaltových slitin je o parametrech svařování a tepelných režimech před, při a po svařování u všech použitelných technologií svařovaní. Tudíž předpoklad použití předehřevu pro další vývoj a odlaďování správných parametrů je jistě cesta správným směrem. Toto by mohlo být vhledem k souvislostem tvrdosti s opotřebením a tím pádem i větší praskavostí a horší obrobitelností i svařitelností, rovněž z hlediska použitelnosti a aplikacím v praxi těchto kobaltových slitin, považováno taky za nevyhovující tvrdost. Autor této bakalářské práce se osobně účastnil vlastního praktického navařování laserem, včetně všech měření a vyhodnocení výsledků, což mu bude osobně, jak při dalším studiu, tak i v praxi jistě ku prospěchu. Zpracováním této bakalářské práce a celé ne doposud v české odborné literatuře dosti popsané problematiky svařitelnosti kobaltových slitin. Autor prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Zajímavá práce o svařování méně obvyklého materiálu. Rešerše je provedena vcelku koplexně, nechybí nic podstatného. Experimentální část obsahuje svařovací experiment typu "bead on plate" se dvěma svary s odlišnými parametry vytvořenými laserem. Svary jsou poté makroskopicky vyhodnoceny z hlediska rozměrů, jsou vyhodnoceny svarové vady, mikrostruktura a průběh mikrotvrdosti. Autor v podstatě správně vyhodnotil odlišnosti obou svarů a z technologického hlediska správně doporučil výhodnější svařovací podmínky a případně další technologická doporučení. Z hlediska stylu a pravopisu práce obsahuje více drobných nedostatků (typu žáru-vzdorné, chybějící písmena a nepřesnosti terminologické - mechanická ionizace..)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108345