GODÁL, S. Hybridní lepené spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Student splnil zadání BP v celém rozsahu. V úvodní části BP provedl dostatečně rozsáhlou studii problematiky strukturního lepení a mechanických spojů. Vlastní experimentální část zaměřenou na hybridní spoje svaru zpracoval samostatně. Hodnocení výsledků experimentu je přehledné. BP doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hanáčková, Pavla

Autor stručně, ale velmi trefně, zpracoval teoretickou část. V nevýhodách by mělo být uvedeno i to, že nevýhodou lepení je prodlužování výroby, které je způsobeno časem vytvrzování lepidla. Tato nevýhoda je právě hybridními spoji potlačena. Jinak je teoretická část bez zásadních faktografických chyb. Chybějící odkazy v textu na obrázky znesnadňují orientaci v obrázcích, což práci ubírá na její efektivitě. Praktická část Při trhání vzorků by bylo lepší uvádět SMYKOVÁ zkouška tahem, použití názvu tahová zkouška může být zavádějící. Bylo by vhodné udělat celkový přehled vzorků, tzn. kolik vzorků bylo nýtovaných, lepených, hybridních a z jakých částí se tyto vzorky skládaly (rozměry spojovaných dílů).Při vyhodnocení nýtovaných spojů je složité zorientovat se v popisu obrázků. U lepených a hybridních spojů není jasná délka přeplátování. Není uvedeno jak dlouho a za jakých podmínek lepidlo vytvrzovalo (teplota a relativní vzdušná vlhkost). V obr. 47 je chyba v označení grafu, předpokládám, že se jedná o lepené, nikoliv nýtované, vzorky. Jako nadpisy grafů bych doporučila použít spíše označení skupiny vzorků než „Závislost zatížení na prodloužení“. Pro lepší orientaci ve vyhodnocení by prospělo zvýraznění jednotlivých skupin vzorků (lepené vzorky, nýtované,…). Závěr práce se soustřeďuje na shrnutí výsledků praktické části. Měl by obsahovat také v pár bodech shrnutí i teoretické části. Celkové hodnocení bakalářské práce: Cíle bakalářské práce byly z větší části naplněny. Literární rešerše byla zaměřená zejména na popis spojování lepením a nýtováním. Jeden z cílů práce se měl vztahovat obecně na výrobu karoserie, proto bych doporučila alespoň v jedné kapitole nastínit výrobní proces celé karoserie, shrnout použité materiály, které se ve výrobě spojují a jaké požadavky jsou na spoj kladeny. V kapitole 2.2.2. je uvedeno, kde se jednotlivé druhy nýtování používají při výrobě karoserie. Také chybí stručné zhodnocení současného stavu (použití hybridních spojů) formou shrnutí a vytažení hlavních bodů z teoretické části. V teoretické části se nevyskytují žádné závažné faktografické chyby. Tento fakt dokazuje, že se Samuel Godál ve studované problematice velmi dobře orientuje. Provedení praktické části bylo kvalitní, interpretace v podání tabulek a grafů je přehledná. Doprovodné slovní hodnocení výsledků je obsáhlé.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109228