PŘÍKASKÝ, J. Kování podlouhlých výkovků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Cílem BP Jakuba Příkaského bylo prověřit výrobní možnosti a navrhnout postup výroby součásti s názvem "táhlo". Cíle práce uvedené v zadání jsou splněny. Výsledkem práce je návrh technologického postupu kování řešené součásti, výkres polotovaru-vývalku zhotoveného metodou PKV, zápustkového výkovku a výkresová dokumentace nástroje pro zápustkové kování zadané součásti na bucharu. Ke zpracování své bakalářské práce přistupoval student zodpovědně, pravidelně přicházel na konzultace. Při řešení jednotlivých úkolů bylo však třeba úzké součinnosti vedoucího BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané práci Kování podlouhlých výkovků splnil požadavky a cíle zadání. Co je možno autorovi vytknout je na str. 13 z pružné deformaci - k pružné deformaci, na str. 13 (obr. 4) a str. 14 tzv. dvojčením - správně dvojčatěním, na str. 18 přemosťováním - přemísťováním, na str. 25 kolmo k rámu - kolmo k rázu, na str. 26 r1, r2, R3 (vzorec 3.2) jsou hodnoty dublovány s hodnotami v Tab. 2, na str. 31 se je - je, na str. 34 jsou použity zastaralé veličiny kp/mm2, na str. 36 ve vzorci Fov zaměněno za Fob - výpočet je v pořádku, na str. 36 tohoto lisu - tohoto bubnového tryskacího zařízení, str. 39 délka špalíku 0,1101 mm - 0,1101 m, str. 43 ,že se součást se bude...Ve výkresové dokumentaci k dané součásti autor zkonstruoval výkres součásti, výkres výkovku táhla a výkres výstupního nástroje zápustek pro buchar. Na výkresu sestavy zápustek jsou chybně zakresleny značky pohledů A, B a stejným způsobem řezy C-C a D-D. Chybí také značeni, že se jedná o nebezpečný nástroj. Z výše uvedených chyb uděluji známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 105804