ZEZULKA, P. Kotle na tuhá paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce byl návrh kotle pro vytápění konkrétního rodinného domu. Tento cíl i další dílčí cíle práce byly naplněny. Student se v práce nejdříve soustředil na možná tuhá paliva, jejich druhy a vlastnosti, poté na jednotlivé možné zdroje tepla na tuhá paliva a v poslední části provedl ekonomické porovnání vybraných kotlů. Student pracoval na práci samostatně a využíval konzultací. Práce přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Práce splnila zadání i formální požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kudela, Libor

V teoretické části student podává obecné informace o palivech a poté rychle přechází ke konkrétnější a rozsahově adekvátní analýze tuhých paliv. V následující části popisuje běžné typy kotlů na tuhá paliva užívané zejména v domácnostech. Poté je provedeno ekonomické porovnání pěti variant pro skutečný rodinný dům. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Z hlediska grafické úpravy nelze práci téměř nic vytknout snad pouze nekvalitní a špatně čitelný popis obrázku 15 nebo nevhodné zarovnání do bloku druhého odstavce v podkapitole 2.4. Slohové vyjadřování je obecně na dobré úrovni, až na občasné nedostatky, kterých si čtenář ihned všimne. Jako příklad lze uvést nesprávné skloňování slova palivo do 6. pádu (v palivu a nikoliv v palivě), které se v textu objevuje vícekrát. Po věcné stránce je práce na kvalitní úrovni. Výpočtová část je provedena velmi přehledně, logicky a výsledky jsou dobře interpretovány. Práce s citacemi je na kvalitní úrovni. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 109423