TOPIČ, O. Analýza procesů logistiky ve zvolené firmě za účelem optimalizace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Bakalářská práce se zabývá analýzou logistických procesů ve společnosti Ovocentrum V+V. Logistické procesy jsou přehledně popsány, jak ve společnosti a v návaznosti na používaný ekonomický informační systém Pohoda probíhají. Zvláštní pozornost je věnována problematice chybějícího plánování rozvozových linek, zejména analýze současné situace. Výstupem práce jsou tři možné varianty SW řešení pro plánování rozvozů, včetně jejich ekonomického zhodnocení. Práce je zpracována svědomitě, ovšem k občasným gramatickým chybám a použitým jazykovým formulacím navrhuji pro celkové hodnocení známku B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sodomka, Petr

Práce je zaměřena na analýzu logistických procesů za účelem optimalizace informačního systému ve společnosti Ovocentrum V+V. Práce je zpracována na velmi dobré kvalitativní úrovni, a to včetně vlastního návrhu řešení variant pro softwarové plánování rozvozových linek a jejich ekonomického zhodnocení. Jazyková úroveň je bohužel slabší, než jakou lze očekávat od absolventa bakalářského studijního programu. Proto práci celkově hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110608