BAČA, J. Návrh počítačové sítě v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Velmi dobrá práce. Autor prokázal velmi dobré teoretické odborné znalosti, které dokázal využít k praktickému návrhu. Návrh ke dotažen do úrovně projektu pro instalaci. Návrh pokrývá počítačovou kabelovou i bezdrátovou síť, kamerový systém i ovládání inteligentních domácích technologií. Doplňující otázky: 1. Jak bude realizována trasa přívodu internetu do rozvaděče? 2. Zdůvodněte umístění rádiového Hue bridge v uzemněném kovovém rozvaděči.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Bakalářská práce vykazuje chyby, které lze odstranit, ale v předložené podobě není vhodná pro použití v praxi. Klíčová část nedostatků je ve výběru a specifikaci materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 108173