NOSEK, V. Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klčová, Hana

Bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro společnost BarToBar, podnikající v oboru pohostinství. V práci oceňuji podrobné grafické zobrazení důležitých podnikových procesů. Méně vhodná je použitá struktura a návaznost popisovaných interních procesů. V závěru práce chybí zdůvodnění výběru variant možných informačních systémů, a dochází k záměně názvu dodavatele a produktu. V práci postrádám alespoň rámcové ekonomické zhodnocení. Vzhledem k výše zmíněnému i formálním chybám v práci navrhuji pro celkové hodnocení známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sodomka, Petr

Práce je zaměřena na analýzu podnikových procesů za účelem výběru nového informačního systému. Student relativně dobře zvládl vizualizaci a popis klíčových procesů a stanovení požadavků. Slabší stránkou je výběr možných informačních systémů a použité variantní řešení, k němuž postrádám odpovídající zdůvodnění. Za výraznou slabinu pak považuji absenci alespoň rámcového ekonomického zhodnocení. Proto uděluji známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 111167