KALAS, L. Simulátor slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci bylo porovnat zdroje umělého světelného záření s vlastnosti slunečního záření a vybrat nejvhodnější pro simulátor slunečního záření. Dále pro ověření homogenity navrženého zdroje bylo úkolem studenta navrhnout přípravek pro měření rozložení intenzity světelného záření a realizovat simulátor vyhovující pro testování solárních článků. Student Bc. Ladislav Kalas se navrhl pro simulátor slunečního záření použít xenonovou výbojku 35W s vlastním mechanickým a optickým uspořádáním. Dále vytvořil pomocí pole solárních článků přípravek pro měření homogenity rozložení světelného záření a ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o. realizoval tento simulátor. Na základě experimentů a studia zpracoval práci v rozsahu 43 stran včetně seznamu literatury a použitých symbolů. Práce je dále doplněna o dvě strany příloh. Práce je rozčleněna do osmi hlavních kapitol, které se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, kde se student věnuje charakterizaci slunečního záření, využitím slunečního záření v solárních systémech charakterizací umělých zdrojů světelného záření. V praktické části student popisuje návrh a výrobu přípravku pro měření homogenity světelného záření a návrh a výrobu simulátoru slunečního záření. Práci doplňují i některé měření vlastností simulátoru slunečního záření. Požadavky zadání student splnil v dostatečném rozsahu, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Ladislav Kalas se ve své práci zabývá problematikou simulátoru slunečního záření, výrobou, měřením a vyhodnocením jeho vlastností. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je pojednání o slunečním záření, solárních systémech. Také je zde detailní popis vhodných zdrojů světla pro sestavovaný simulátor slunečního záření. Druhá část diplomové práce popisuje tvorbu přípravku pro měření nehomogenity světelného záření a solárního simulátoru. V závěrečné části se diplomant věnuje vlastním experimentům a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí po stránce jazykové vcelku dobrým dojmem, škoda jen, že se autor nevyhnul drobným chybám, kdy se v textu objevují indexy jako běžné písmo, název podkapitoly má špatný tvar, atd. K práci mám významnější výhrady: - Obr. 1.1. až 2.3. jsou amatérské kvality. V dnešní době počítačových možností zbytečně snižují kvalitu celé práce. - Na str. 19, 20 se vyskytují pojmy jako: instantní světlo, teplotní světelný zdroj, hořák z křemenného skla. Prosím o vysvětlení těchto pojmů. - V tab. 3.1. není uveden zdroj dat. Byla změřena, nebo převzata? Po stránce odborné autor věnuje příliš mnoho prostoru fototermickým solárním systémům na úkor principům činnosti fotovoltaického systému. V praktické části postrádám měření vyzařovacích charakteristik více zdrojů světla (které jsou v předchozí kapitole zmiňovány) a metodiku jejich matematického porovnání. Výroba solárního simulátoru je jistě záslužná činnost, ale nehomogenita tohoto zdroje záření nijak matematicky hodnocena nebyla. Závěr diplomové práce nemá obsahovat shrnutí obsahu jednotlivých kapitol, ale shrnutí toho, co bylo v rámci diplomové práce vykonáno s nástinem dalších prací, které ještě zbývají v dané problematice učinit. Seznam literatury obsahuje malé množství ověřených zdrojů s hodnověrnými údaji a velké množství neověřených internetových zdrojů. I přes tyto nedostatky, zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce D 30/50
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 41191