PRCHLÍKOVÁ, A. Daňová optimalizace u fyzické osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo identifikovat a systematizovat prostředky daňové optimalizace pro poplatníka s příjmy z vedlejší činnosti a dále navržení kroků a postupů vedoucích k vlastní daňové optimalizaci. Téma závěrečné práce patří mezi témata standardní, které však bylo v pojetí studentky zpracováno komplexně. Závěrečná práce jednoznačně dokládá schopnost studentky odpovídajícím způsobem řešit zadaný problém. Práce je čtivá, překlepy a chyby se vyskytují ojediněle. Vlastní text práce je vhodně doplněn sumarizačními tabulkami a grafy. Silnou stránkou této závěrečné práce je variantnost uvažovaných možností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lančík, Radek

Práce je přehledně zpracována, obsahuje grafy modelových situací a případy s vyčíslením dopadů na fyzickou osobu. Oceňuji i modelové zpracování formulářů pro podání fyzické osoby. Připomínku bych měl k chybějícímu zpracování vzoru daňového přiznání ve formátu xml, protože v určitých případech má fyzická osoba povinnost elektronického podání. Rovněž oceňuji použití judikatury Nejvyššího správního soudu, neboť judikatura utváří odborné názory řešené problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112156