BOBALÍK, L. Zařízení pro měření intenzity slunečního záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Stojan, Radek

Student Lukáš Bobalík se ve své bakalářské práci zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně zabýval problematikou měření intenzity slunečního záření. Navrhl a vyrobil zařízení pro měření intenzity slunečního záření komunikující s osobním počítačem. Jako čidlo intenzity slunečního záření byl použit pyranometr. Součástí práce je také vytvořený software pro komunikaci s osobním počítačem. Na základě řešení dané problematiky student zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 44 stran včetně seznamu použité literatury, obrázků, symbolů a tabulek. Práci doplňují dvě strany příloh s elektrickými schématy. Sestava pro měřeni intenzity slunečního zaření, ve které je využita proudová smyčka a sériová komunikace RS-232 pro zpracování měřených dat z pyranometru, byla úspěšně otestována v laboratoři fotovoltaiky na ústavu elektrotechnologie. Vytvořený software má všechny náležité požadavky pro přehledné a komfortní zpracování naměřených hodnot intenzity slunečního záření. Práce má velmi dobrou úroveň jak po stránce grafického, tak i stylistického zpracování. Spolupráce se studentem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup. Student prokázal dobrou orientaci v dané problematice. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Dolenský, Jan

Student se ve své bakalářské práci zaměřuje na problematiku automatizovaného měření intenzity slunečního záření. V teoretické části jsou podrobně popsány polovodiče, jejich struktury a závislosti. V praktické části je popsán návrh elektrické části zařízení pro měření intenzity, návrh převodníku a důvody využití měřicí metody. Práce v rozsahu 44 stran je sepsána pečlivě a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Přesto mám k práci následující připomínky: v praktické části postrádám ukázku vlastního měření, případně porovnání naměřených hodnot s jinými dostupnými pyranometry. Pro praktickou realizaci by bylo vhodnější zvolit připojení na USB, které patří ke standardnímu vybavení v porovnání s COM. Práce i přes vytknuté nedostatky splňuje všechny požadavky kladené na absolventy bakalářského programu. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Formální zpracování práce A 10/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 41194