VALENTA, M. Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o dobře zpracovanou práci, která má reálné využití. Autor k řešení přistupoval aktivně, práce vznikala v mírném časovém předstihu. K řešení autor využívá pouze běžné a obecně známé metody. Zásadní nedostatky v řešení nejsou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Poláček, Tomáš

Student kvalitně zpracoval analýzu zkoumané společnosti. Pro cil zefektivnění logistických procesů si autor vybral pouze dva návrhy, kterou jsou ale dostatečně zpracované. Nedostatky shledávám v práci s informačními zdroji, kde je použito málo zdrojů a skoro žádné od zahraničních autorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 108114