POKORNÝ, M. Charakterizace vlastností fotovoltaického systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci bylo ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o. vypracovat metodiku stanovení reálných vlastností solárních systémů v provozu. Na vybraných fotovoltaických systémech pak tuto metodiku ověřit a porovnat tyto systémy. Student Bc. Marek Pokorný provedl analýzu dat z testovacích fotovoltaických systémů provozovaných firmou Solartec s.r.o. a monitorovaných systémem Fvlab, který produkuje velké množství dat charakterizující sledované systémy uložených v databázovém systému SQL. Na základě experimentů a studia zpracoval práci v rozsahu 60 stran včetně seznamu literatury. Práce je dále doplněna o osm stran příloh. Práce je rozčleněna do šestnácti hlavních kapitol. V úvodních kapitolách se student věnuje úvodem do fotovoltaiky, a možných způsobům realizace fotovoltaické elektrárny. Následuje praktická část popisující experimentální fotovoltaický systém a vyhodnocující naměřených dat. Požadavky zadání student splnil v dostatečném rozsahu, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce není sepsána příliš logicky, ale její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dostatečné úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Dolenský, Jan

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá charakterizací vlastností fotovoltaického systému. Předložená práce sestává ze sedmnácti kapitol, které však moc logicky nenavazují. Větší část práce, části kapitol 3, 4, 7, 8 jsou čisté kopie internetových stránek včetně obrázků, které jsou v neodpovídající kvalitě. V celé práci chybí uvedení zdrojů u ilustrací. Některé použité zdroje nekorespondují s odkazy v textu. Práce vykazuje nedostatky nejen v odborné úrovni ale také po stránce pravopisu. V kapitole 6 jsou porovnávány návrhové programy dvou výrobců měničů. Bylo by vhodné pro lepší porovnání použít stejnou lokalitu, ikdyby to mělo být v Německu. Data uvedená v práci nejsou aktualizovaná, viz výkupní ceny elektrické energie pro rok 2010 použité v kalkulaci projektované FVE (tab. 2 vstupní podklady pro výpočet návratnosti). Od kapitoly 11 neodpovídá číslování ilustrací a použití v textu. V praktické části by bylo vhodné uvést statistické zhodnocení více měření a ne jen výběr „ideálního dne“. Předložená práce nepřináší nové poznatky v oblasti fotovoltaiky a vlastností fotovoltaických systémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 41190