ŠATERA, M. Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována na základě konzultací po celý akademický rok bakalářského studia. Způsob zpracování a detaily návrhů dokumentují motivaci a zájem o obalové hospodářství v rámci logistické koncepce podniku a dodavatelských stupňů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Zpracoval materiálové toky v dodavatelských stupních vybavené obalovou technikou pro zabezpečení jakosti materiálových prvků a tím byl splněn cíl.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vyšel z teoretického základu dané oblasti. Návazně je zpracována analýza současného stavu obalového hospodářství. Za použití uvedených metod a výsledků analýzy sestavil návrh obalů a jejich materiálových toků v dodavatelských řetězcích.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry z výsledků návrhů jsou v podniku realizovatelné po dohodě s jednotlivými dodavatelskými stupni. Přínosy návrhu jsou vyjádřeny i ekonomicky.
Praktická využitelnost výsledků B Realizace návrhu po schválení managementem logistiky a dohody s dodavatelskými stupni je možná v relativně krátkém časovém intervalu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti i grafická úprava je v souladu s předpisy univerzity ke zpracování závěrečných prací. Odborná terminologie vykazuje shodu s danou odbornou oblastí.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními zdroji, které jsou uvedeny v textu. Jsou dodrženy pravidla pro citace.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Píša, Petr

Práce naplňuje vytýčený cíl. Vlastní návrhy řešení vymezují možnosti změny balení, včetně finančních efektů jednotlivých alternativ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108803