BEDÁŇ, M. Komunikační mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce je na velmi slabé úrovni s celou řadou nedostatků, ať již po obsahové stránce nebo po stránce formátové. Přes zjištěné nedostatky lze práci doporučit k obhajobě a po zodpovězení všech uvedených otázek lze práci akceptovat. 1) Vysvětlete nízkou aplikační úroveň rádia pro komunikaci výrobku. 2) Na jakém základě a proč byli vybráni uvádění konkurenti (s. 43-45)? 3) Jakým způsobem byl stanoven počet respondentů pro dotazníkové šetření? Jaký byl poměr jednotlivých skupin zákazníků (stávající, potenciální)? 4) Proč je obtížné změřit účinnost komunikačních nástrojů? Jakým způsobem lze měřit pro navrhované komunikační nástroje tuto účinnost? 5) Jakým způsobem se projeví změna koupěschopnosti obyvatelstva při pořizování prezentovaného produktu? 6) Jakým způsobem působí na prodejnost bazénů stanovený územní plán?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Stanovené cíle bakalářské práce jsou na velmi nízké úrovni, a to z důvodu nízké kvality návrhové části. Ta je velmi slabě podepřena provedenou analýzou, která postrádá důkladnější zpracování jednotlivých oblastí. Vzhledem k celkové úrovni uvedených návrhů je velmi nepravděpodobné, že ze strany vybraného podniku budou v této podobě využity.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Teoretický popis a struktura práce odpovídá zadanému tématu bakalářské práce. V rámci provedené analytické části však byla uvedená struktura aplikována na na slabé úrovni. V rámci jednotlivých částí jsou aplikovány odpovídající metody pro analýzu marketingového prostředí. Jejich zařazení však neodpovídá příslušné logice. Samotné metody jsou pak v některých směrech na nízké kvalitativní úrovni se slabou možností vyvozování odpovídajících závěrů a následně návrhů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Pro vyvozování závěrů vytvořil bakalant SWOT analýzu jako souhrn analytické části. Některé položky v matici SWOT nejsou dostatečně podepřeny dílčími analýzami a nemají tak jednoznačnou identifikaci a zaměření. Na základě nevhodně sestavené SWOT analýzy je následně obtížné stanovit příslušné návrhy.
Praktická využitelnost výsledků E Vypracované návrhy bakalářské práce postrádají konkrétnější podobu. Bakalant je uvádí na obecné úrovni, pro níž je velmi obtížné stanovit nákladovou stránku a také předpokládané přínosy z jejich zavedení. To je také důvodem pro jednoznačné určení praktické využitelnosti návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V návaznosti na kladené požadavky na formátovou stránku obsahuje práce nedostatky, a to především v podobě použitých tabulek. Bakalářská práce má současně slabší úroveň v podobě překlepů, jazykové stránky a používané terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací E Bakalářská práce vykazuje významné nedostatky v citování uváděných zdrojů. Pro teoretickou část bakalářské práce jsou provedené citace uvedených zdrojů na úrovni. V případě provedené analytické části chybí uvedené zdroje v seznamu referencí. Celková citační úroveň je na hraně přijetí.
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Autor v práci řeší velice zajímavou problematiku. V práci působí asi jako nejvíce propracovaná teoretická část. Analýzy využívají standardní analytických metod. Využití těchto metod pak působí spíše tak, že metoda byla pro autora spíše inspirací. Otázka č. 5 z dotazníkového šetření není úplně vhodně formulovaná. To, že někdo má konkrétní bazén nemusí znamenat, že by nechtěl případně jiný. U PEST analýzy bylo vhodné doplnit konkrétní dopad na analyzovanou společnost. Analýza konkurence mohla být hlubší, propracovanější a doplněná o přehledové vyjádření. Vzhledem k tématu práce by se očekávalo, že analýza marketingové komunikace bude výrazně preciznější a podrobnější. Návrhy uvedené v práci jsou reálné. Pocitově však působí, že více než z výsledků analýz vycházejí z autorovi zkušenosti. V tabulkách v kapitole 4.3 Časový harmonogram a 4.4. Odhadované náklady úplně chybí popisek i zdroje. Celkově si návrhy zasloužili podrobnějšího rozpracování, aby v případě realizace nebylo potřeba vymýšlet další postupy. Jedním z cílů nového komunikačního mixu, který si autor sám nastavil (kap. 4.1 Cíle Nového komunikačního mixu, str. 49) bylo zavedení moderních marketingových trendů. Návrhy zcela jistě nezavedou moderní marketingový trend. Stejně tak je mezi těmito cíli i udržení pozice na trhu, ale ta není v práci nikde uvedena. I přes tyto výtky může být práce inspirací pro analyzovanou společnost. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Cíl stanovený v práci lze vnímat jako částečně dosažený. Návrhy jsou poměrně povrchní a bylo by tak obtížné se podle nich řídit při realizaci.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autor v práci volil standardní postup řešení a standardních, adekvátních metod. U některých metod se spíše jedná o inspiraci metodikou, nežli o její přesné uplatnění.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Interpretace výsledků pocitově místy chybí, nebo nejsou zcela jasné. Ve SWOT pak není zcela jasné, zda jednotlivé faktory vycházejí z předchozích dílčích analýz. Z pohledu analýzy je zajímavým výsledek kapitoly 3.4 Segmentace, kde jsou vhodně popsány dva cílové segmenty.
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky práce lze vnímat spíše jako povrchní a ne příliš propracované. Pro praktické využití by bylo nezbytné tyto jasně doplnit a hlouběji propracovat.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Doporučil bych se vyhnout rozdělení tabulek do dvou stran.
Práce s informačními zdroji E Autor v teoretické části práce využívá adekvátních informačních zdrojů a tyto i vhodně cituje. Horší je to s uváděním zdrojů v analytické části. Zde není zřejmé, co je tvrzení autora a co vychází z nějakého zdroje. Stejně tak zde chybí zdroje u obrázků i grafů. Zdroje pak nejsou zcela jasné ani v samotné návrhové části, kde tím pádem nejsou ani podloženy náklady se kterými autor kalkuluje.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 111018