KOZLÍKOVÁ, S. Průběh zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Bakalářská práce obsahuje v uvedené podobě určité nedostatky, díky kterým je možné ji označit za standardní práci. 1) Který z uvedených návrhů doporučujete využít pro nápravu problému zmetkovitosti, uvedený v kapitole 4.1.12 Shrnutí analytické práce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Bakalantka dosáhla naplnění stanovených cílů na dobré úrovni. Samotná práce má ve svém zpracování určité rezervy. Jedná se tak o standardní práci.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Základní podoba zvoleného postupu odpovídá tématu práce. V rámci aplikace v analytické části je uvedený postup zpracován s určitými rezervami.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Provedenou analýzu příčin a následků (Ishikawův diagram) nelze jednoznačně zhodnotit , jelikož v dané kapitole (4.1.11) chybí potřebný popis. Souhrnné zjištěné výsledky tato absence omezuje, ale i přes to lze na zbývající části analýzy postavit odpovídající stanovené návrhy.
Praktická využitelnost výsledků C Pro minimalizaci zjištěných nedostatků lze uvedené návrhy aplikovat. Aby však bylo dosaženo maximálního efektu, bylo by potřeba uvedené návrhy více rozpracovat.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z hlediska formálních požadavků obsahuje bakalářská práce drobné nedostatky v použité terminologii a formátu, které však v celkovém měřítku nesnižují výslednou kvalitu celé práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití (s drobnými nedostatky) je na odpovídající úrovni bakalářské práce.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fischer, Jan

Předložená práce je z formálního hlediska přehledná, nicméně z odborného hlediska působí velmi povrchně. Navržená řešení nejsou do praxe příliš použitelná, protože se autorka v práci nevěnovala detailům a to ani ekonomickým, ale především technickým.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 110991