SVOBODA, P. Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Profant, Tomáš

Pan Petr Svoboda formálně zcela samostatně splnil veškeré podmínky zadání diplomové práce. Avšak vzhledem k dosti obecnému zadání zvolil tu nejsnazší cestu dosažení cíle s velmi podprůměrným výsledkem. Nízká kvalita práce je naneštěstí v kontrastu s jeho schopnostmi, ale v souladu s laxním postojem k diplomovému projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Majer, Zdeněk

Předložená diplomová práce se zabývá popisem rozložení napětí v okolí ostrého V-vrubu a určením exponentu singularity napětí. Práce je rozdělena celkově do 9-ti kapitol včetně úvodu, závěru a přílohy a je zpracována celkově na 57 stranách (z čehož je ale 13 stran věnováno právě příloze). Úvodní kapitoly diplomové práce se věnují již tradičně seznámení čtenáře s danou problematikou a jsou zde zpracovány teoretické předpoklady. Zde bych měl hned svou první výtku, kapitola 3 je nazvána „Nezbytné teoretické pozadí“ a hned následující kapitola „Základní pojmy lomové mechaniky“. Není mi zcela jasné, proč diplomant vytvářel novou kapitolu s teorií. Na samotný popis řešení a prezentaci výsledků diplomant rezervoval pouhé 4 listy, což mi přijde velmi strohé. Nejprve naznačil sestavení 4 rovnic dosazením okrajových podmínek, nicméně z popisu není zcela zřejmé, které rovnice tedy použil. Dále popsal postup řešení rovnic a přiložil program pro vyřešení této soustavy (v příloze diplomové práce). Na obrázcích pak prezentuje průběhy funkcí, nicméně zde prakticky chybí popis. Dále diplomant provedl srovnání dosažených výsledků s jinou diplomovou prací, opět zde ale prakticky chybí nějaký slovní popis. Diplomant touto prací dokázal, že je schopný poměrně slušně analyzovat zadaný problém a poté jej naprogramovat (vyřešit) v jazyku C. Přesto zde vidím obrovský nevyužitý potenciál (jak v tématu, tak ve schopnostech diplomanta) a celkově na mě předložená diplomová práce působí velmi slabě. Z hlediska formální stránky je práce zpracována na poměrně nízké úrovni. Obsahuje velké množství překlepů a dalších typografických chyb. V grafech a tabulkách zcela chybí jednotky. Ocenil bych přítomnost cizojazyčné literatury během rešerše, na druhou stranu zde zcela chybí citace u obrázků, takže vlastně není zřejmé, co vytvořil diplomant sám a co pouze převzal (navíc je tu jistě problém s autorskými právy). Navíc, dle mého názoru, je zcela zásadní chybou použití literatury, která nebyla dohledána, viz strana 39 druhý řádek. Závěrem konstatuji, že dle mého názoru, předložená práce i přes uvedené výhrady splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci a s kvalifikací "E" ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 105837