KOŘÍNEK, T. Analýza napjatosti a pevnostní kontrola tělesa ventilu parní turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Pan Kořínek zpracoval rozsáhlou a zajímavou studii, srovnávající různé možné přístupy k hodnocení pevnosti a životnosti komponent tlakových částí parní turbíny. Vzhledem k zahraničnímu pobytu finalizoval svoji diplomovou práci v poměrně krátkém časovém období několika posledních měsíců, což se na výsledku nikterak negativně neprojevilo. Práce byla zadána i koordinována podnikem Doosan Škoda Power, role vedoucího z VUT tedy spočívala spíše v kritickém zhodnocení a modifikacích předloženého textu DP. Práce splnila zadané cíle, lze jí snad vytknout jen drobné nedostatky ve srozumitelnosti a přehlednosti některých částí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vosynek, Petr

Student Tomáš Kořínek se v diplomové práci zabýval problematikou tečení materiálu. Zadání vzniklo z praxe, konkrétněji od firmy Doosan Škoda Power. V úvodní části textu je velmi zdařile a přehledně vysvětlen fenomén tečení materiálu. Další kapitoly jsou zaměřeny na vybrané čtyři metody posouzení pevnosti při tečení. Po prostudování bych textu vytknul následující nedostatky. U první metody v kat. 4.3.1 chybí zmíňka o snížení hodnoty modulu pružnosti vlivem teploty, což si čtenář uvědomí až po prostudování kap. 6.1.1. Není uvedeno, podle jakého kritéria jsou u první metody vybrána místa pro následnou analýzu (úvod kap. 4 a kap. 4.3.6). V kap. 4.3.3 u okrajových podmínek má být zmíněna důležitost zamezení pohyblivosti namísto uvedené statické určitosti. U výpočtových modelů není zmíněno, proč jsou v některých případech použity kontakty a v jiných nikoli. Hodnocení časové náročnosti metodik není v práci konkrétněji zmíněno ve smyslu přípravy modelů a strojového výpočtového času. Porovnání metod by bylo jasnější, pokud by bylo dodatečně provedeno pro jedno stejné geometrické místo. Velmi pozitivně na mě působí zpracování podkladů nutných k zvládnutí diplomové práce ať již z hlediska teorie (nutnost pochopit tečení materiálu na základě různých metodik hodnocení, nastudovat normativní předpis), tak z hlediska výpočtů potřebných materiálových charakteristik a ověření funkčnosti modelu verifikační úlohou. Grafická a stylistická úprava textu je na vysoké úrovni a z hlediska formálních nedostatků a překlepů nemohu vytknout nic podstatného. Na základě výše uvedeného hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111337